News & Events

Industry, a part of the economy, is the field of the production of physical goods
where the product is “manufactured, processed, manufactured, prepared” for consumer use or
serving the next business activity for human life in daily life.

HOT

News & Events

Công nghiệp chế biến chế tạo: Động lực chính cho phát triển kinh tế ENGLISH

Năm 2019 là năm đầu tiên, ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam xuất siêu. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với một quốc gia đang thực hiện công nghiệp hóa như Việt Nam. Tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020? Saigon Autotech & Accessories…